EE 451

Homework Assignment 7
Due Oct. 18, 1996

 1. Problem 6.1 (d), (f) from Orfanidis.
 2. Problem 6.2 from Orfanidis.
 3. Problem 6.5 (c), (g) from Orfanidis.
 4. Problem 6.6 from Orfanidis.
  Hint:
           0 0    1 -8     2 -16     3 -24
     H(z) = (0.5) z + (0.5) z  + (0.5) z   + (0.5) z  + ...
  
 5. Problem 6.8 from Orfanidis.
 6. Problem 6.12 from Orfanidis.


Bill Rison, <rison@ee.nmt.edu >